བོད་མི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས།

post

༄༅།། ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བཙུགས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཡོད་ལ། ཚོགས་པ་འདིས་སོ་སོའི་ཁྱད་ལས་ཐོག་ཁྲིམས་ལུགས་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་བོད་མི་གཙོས་མི་དམངས་གང་མང་ལ་ཞབས་འདེབས་ཞུ་དགོས་པ་དང་།

ཁྲིམས་ལུགས་སྤྱི་བཤད་དང་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་སྐོར་ལ་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར།

post

          ཅི་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཟེར། ཁྲིམས་ཞེས་བརྗོད་སྐབས་ཚང་མས་ཉེས་པ་གཅོད་ལུགས་ཤིག་ལ་གོ་བཞིན་ཡོད་མོད། དེ་འདྲ་རང་མིན། སྤྱིར་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་ནི་ཚན་རིག་གི་རིག་གནས་ཤིག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་གི་གནས་ཚུལ་དང་དེར་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་དོ་འཁུར་བྱེད་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཅིང་།

རིན་ཆེན་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་སུ་ཉམས་གསོག་གནང་མུས།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་པ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཉམས་མྱོང་གསོག་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཕུལ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་རེ་བ་ཁྲིམས་ལུགས་མཐོ་སློབ་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་རིན་ཆེན་སྐྱིད་ལགས་ཟླ་གཅིག་རིང་འདི་གར་ལས་ཁུངས་སུ་ཉམས་གསོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ལྟ་རྟོག་ཁང་དང་བཙོན་ཁང་དུ་ཤི་རྨས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་གུན་གསབ་ལེན་ཐབས།

post

བཙོན་ཁང་དང་ལྟ་རྟོག་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་བཙོན་མ་དང་ཉེས་ཅན་དོགས་ཡོད་མི་སྣ། གྱོད་ཡ་ལ་སོགས་པ་ཤི་རྨས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་བཙོན་ཁང་དང་ལྟ་རྟོག་བཀག་ཉར་ཁང་གི་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་གྱིས་བསམ་བཞིན་དང་འགལ་འཁྲུལ་གྱི་དབང་གིས་བཙོན་མ་དང་ཉེས་ཅན་མི་སྣ་སོགས་ལ་ཤི་རྨས་བྱུང་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ན།

ཉེས་རྟོག་པས་གཞང་བཙོང་མར་ཐུབ་ཚོད་དང་དམའ་འབེབས་བྱེད་མི་ཆོག

post

ཉེ་བའི་ཆར། རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་དོན་ལ། ཉེས་རྟོག་པས་གཞང་བཙོང་མར་ཐུབ་ཚོད་དང་དམའ་འབེབས་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་འདུག དེ་ཡང་ཁྲིམས་ཁང་ནས་གསུང་དོན་གཞི་ན། གཞང་བཙོང་མའང་འགྲོ་བ་མིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཙང་། ཁོང་ཚོ་ལའང་འགྲོ་མིའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང་། ཉེས་རྟོག་པས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་རེད་ཟེར།

Page 2 of 1912345...10...Last »