ལྷོ་གཞིས་ཁག་ཏུ་བཅར་འདྲི་དང་ཉམས་ཞིབ་ལ་བསྐྱོད་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ད་བར། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་པ་དང་། བོད་མི་དང་ཡུལ་མི་ཉམས་ཐག་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དང་། ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱ་སྤེལ་པ། ཁྲིམས་དོན་སློབ་སྟོན་བྱེད་པ་སོགས་བྱ་བ་མང་པོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་སུ་ཡིན་པ་མ་ཟད།

བྷེན་ལོའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་བ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའི་དབར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་སློབ་གྲྭ་ཁག་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་མང་པོར་འཐོར་ནས་བསྡད་ཡོད་དུས། ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་བཞིན་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་འགུལ་སོགས་སྟབས་བདེ་རུ་འགྲོ་ཆེད། མེ་སཱོར་དང་བྷེན་ལོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཡོད་པ་དང་།

ཉམས་གསོའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་འདིའི་ཚོགས་མི་ཚང་མ་ནི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡོད་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན་པ་དང་།ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་མང་པོའི་ནང་གི་གཅིག་བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་སློབ་མཐར་མ་ཕྱིན་གོང་ཁྲིམས་ཁང་དང་ཁྲིམས་ལུགས་འདྲ་མིན་ལ་ཉམས་མྱོང་གསོག་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་མ་ཚད།

བྷེན་ལོར་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ནི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་རྣམས་ཉུང་དུ་གཏོང་པར་གོ་རྟོགས་གང་མང་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་དོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅི་རིགས་བྱུང་ཚེ།

རྩིས་པ་བསོད་ནམས་བུ་ཁྲིད་གཟབ་སྦྱོང་ལ་བཅར་བ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོར་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་གནང་པ་བཞིན་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོར་བྷེན་ལོར་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྲིམས་ལྟར་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་དང་མཚོ་པདྨ་སོགས་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་འདི་ནི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་བཞིན་ལས་བྱེད་འཐུས་ཚང་ཡོད་པ་དང་།

Page 14 of 19« First...1213141516...Last »