NLSIU ཁྲིམས་ལུགས་མཐོ་སློབ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ནི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་པ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ཚོགས་པ་མཐོ་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་འདིས་ད་བར་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྲིམས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། 

REVA ཁྲིམས་ལུགས་མཐོ་སློབ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ནི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་པ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ཚོགས་པ་མཐོ་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་འདིས་ད་བར་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྲིམས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། 

BMS ཁྲིམས་ལུགས་མཐོ་སློབ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ནི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་པ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ཚོགས་པ་མཐོ་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་འདིས་ད་བར་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྲིམས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

CMR ཁྲིམས་ལུགས་མཐོ་སློབ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ནི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་པ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ཚོགས་པ་མཐོ་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་འདིས་ད་བར་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོར་ཁྲིམས་དོན་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁྲིམས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། 

ཚོགས་པར་བཅར་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།

post

བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་འོག་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསར་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་རྒྱ་གར་དེབ་བསྐྱེལ་ཁྲིམས་ལུགས་འོག་ཁྲིམས་མཐུན་དེབ་བསྐྱེལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

Page 11 of 19« First...910111213...Last »