རྒྱ་གར་ཁྲིམས་ལུགས་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་བུ་མོ་སི་རི་ས་ཁ་མི་རོ་ཡིས་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ནང་ཉམས་གསོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཉམས་གསོ་བྱས་པའི་རིང་གཙོ་བོར་བཙལ་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གནས་སྟངས་སྐོར་དང་། རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་འོག་བོད་མི་ཚོར་ཡོད་བའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་སོགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་ལས་བྱེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཉིན་རེའི་བོད་མི་ཚོ་ལ་ཁྲིམས་དོན་ཐད་ཕྱག་རོགས་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

(Visited 1 times, 1 visits today)