དེ་རིང་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ༧པའི་ཚེས༧ཉིན་བོད་འཛམ་གླིང་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་འགྲུབ་ལགས་གཙོས་ཚོགས་པ་དེའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་འདི་གར་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པ་རུ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་བའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས་ཀྱིས། ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་ཆགས་སྟངས་དང་བརྒྱུད་རིམ། ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་གཞི། ཚོགས་པའི་འདས་དང་མ་འོངས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་དོགས་འདྲི་སོགས་ལ་ལན་འདེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 

(Visited 1 times, 1 visits today)